ESTALVI ENERGÈTIC

La piscina coberta de Benissa, un referent de l’estalvi energètic en 2017

Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica en aquesta instal·lació municipal, han representat un 16% menys de cost enfront del consum registrat en 2016

Aquestes dades, que es tradueixen en una mica més de 20.000 euros d’estalvi enfront de la factura de l’any anterior, són una clara mostra de la importància que adquireix assumir polítiques d’eficiència energètica en les instal·lacions de caràcter municipal.

Es dóna la circumstància, tal com reflecteix l’informe anual de les instal·lacions, que la construcció de la piscina es va realitzar sense explicar pràcticament amb aspectes relacionats amb l’estalvi i el consum, donant-se la circumstància que aquest tipus d’instal·lacions, per les seues característiques, resulten altament deficitàries.

La nul·la planificació realitzada en el seu moment per a cercar l’eficiència en el consum va fer que en anys com el 2015, la piscina coberta haguera de fer front a una despesa anual superior als 147.000 euros, xifra que en 2017 ha quedat reduïda a 103.000.

Entre les mesures escomeses enguany destaca la substitució de part de l’enllumenat alógeno, per il·luminació de led, així com la utilització per a la calefacció i climatització de pellet, la qual cosa s’ha traduït en una important reducció del consum associat a aquest apartat.

Cal destacar, que la substitució per aquest tipus de combustible (pellet), enfront d’electricitat i gasoil emprat en el passat ha representat un estalvi en el consum superior al 32%.

No obstant açò, una vegada analitzats les dades, es conclou que encara queda marge de millora, per la qual cosa s’estan estudiant per a 2018 la implantació de mesures que permetrien reduir més encara els consums associats a aquesta instal·lació.

Per als responsables municipals, aquestes dades, són una mostra del model de gestió que pretén implantar-se, un model que optimitza els recursos evitant el malbaratament i cuidant al màxim el nivell de servei oferit a la ciutadania.La piscina climatizada de Benissa, un referente del ahorro energético


Durante 2017, las políticas de ahorro y eficiencia energética en esta instalación municipal, han representado un 16% menos de coste frente al consumo registrado en 2016

Estos datos, que se traducen en algo más de 20.000 euros de ahorro frente a la factura del año anterior, son una clara muestra de la importancia que adquiere asumir políticas de eficiencia energética en las instalaciones de carácter municipal.

Se da la circunstancia, tal y como refleja el informe anual de las instalaciones, que la construcción de la piscina se realizó sin contar prácticamente con aspectos relacionados con el ahorro y el consumo, dándose la circunstancia de que este tipo de instalaciones, por sus características, resultan  altamente deficitarias.

La nula planificación realizada en su día para buscar la eficiencia en el consumo hizo que en años como el 2015, la piscina cubierta tuviera que hacer frente a un gasto anual superior a los 147.000 euros, cifra que en 2017 ha quedado reducida a 103.000.

Entre las medidas acometidas este año destaca la sustitución de parte del alumbrado alógeno, por iluminación de led, así como la utilización para la calefacción y climatización de pellet, lo que se ha traducido en una importante reducción del consumo asociado a este apartado. Cabe destacar la sustitución por este tipo de combustible (pellet), frente a electricidad y gasoil empleado en el pasado, lo que ha representado un ahorro en el consumo superior al 32%.

No obstante, una vez analizados los datos, se concluye que todavía queda margen de mejora, por lo que se están estudiando para 2018 la implantación de medidas que permitirían reducir más aún los consumos asociados a esta instalación. Para los responsables municipales, estos datos son una muestra del modelo de gestión que pretende implantarse, un modelo que optimiza los recursos evitando el derroche y cuidando al máximo el nivel de servicio ofrecido a la ciudadanía.

Posted in Notícies and tagged , , , , , , , , .