AJUNTAMENT: Benissa preveu un pressupost de 14,2 milions d’euros de cara a 2018

  Nota de premsa | 20.12

Benissa comptarà amb un pressupost de 14,2 milions d’euros de cara al 2018.

Una xifra superior a la de l’any passat, de 13,9 milions, on cal remarcar que Benissa manté el seu compromís de complir la regla de despesa de la llei d’estabilitat pressupostària, en el marc d’una gestió responsable dels fons públics.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Benissa ja està realitzant gestions per aprovar els pressupostos de 2018. L’actual situació de govern en minoria suposa que l’equip de Govern haja de consensuar els esmentats pressupostos amb l’oposició.

Fernando López Corsi, regidor d’Hisenda, ha volgut recordar que “els pressupostos de 2017 no es van aprovar per la nul·la voluntat de l’oposició de Benissa, un intent de bloqueig velat al nostre ajuntament, perquè parlem dels pressupostos de tot un ajuntament i de la seua ciutadania, no del govern actual”. El regidor ha afegit que “aquest govern va tindre moltes reunions amb l’oposició i vam treballar en conjunt per aconseguir que ells foren part activa del pressupost. Bloquejar-los parla d’avantposar interessos electorals a interessos de la gent”.

López Corsi ha manifestat que la gestió oberta i col·laboradora de l’equip de Govern continuarà estant pressent a les ja iniciades reunions, destacant que el projecte de Govern del Canvi ha seguit endavant malgrat la decisió de l’oposició de no facilitar els avanços per aconseguir l’aprovació dels pressupostos de 2017. “Aquest bloqueig està a la vista que no ha funcionat, perquè treballant intensament amb els pressupostos de 2016 hem aconseguit estalviar 400.000 euros en despeses que feia el PP, i amb això fer un gran pla d’inversions de més de mig milió d’euros per a Benissa amb obres que en la seua major part estan acabades. I anem per més”.

El titular d’Hisenda ha explicat, a més, que el procés de regulació de les places de treball de l’equip humà de l’Ajuntament és fonamental per a continuar amb la reorganització de les estructures funcionals de l’Ajuntament: “Ara estem en un procés intern de RPT, que és regular les places dels treballadors de l’ajuntament, una cosa que el PP no havia fet durant la seua gestió, el que redundarà en acabar en injustícies històriques als treballadors i treballadores municipals. Volem tancar eixe procés per pressupostar-ho i aprovar els pressupostos de 2018, comptant en la participació activa i bona voluntat de l’oposició, tenint en compte que representen a una gran part de la societat benissera”.

Igualment, Fernando López Corsi ha volgut eixir al pas d’algunes declaracions del PP local, aclarint que “és absolutament fals i malintencionat dir que no anem a fer inversions. En aquest 2018 estimem destinar una quantitat d’inversions similar a la de 2017. Convé recordar que el PP de Benissa continua perdent credibilitat, ja que també van estar tot el 2017 anunciant que pujaríem els impostos, cosa que s’ha demostrat absolutament falsa”.

Finalment, el regidor ha volgut posar exemples de la gestió duta en aquests 11 mesos en matèria d’inversions, assenyalant que el nou govern “està demostrant amb fets i no paraules buides, que sense pujar impostos i fent una gestió econòmica responsable i eficient es poden fer nombroses inversions, com, per destacar algunes; el soterrament dels contenidors a la plaça, els aseos al Parc Dolors Piera (que s’instal·laran en les pròximes setmanes), la reparació als vestidors del camp de futbol, l’inici de la museïtzació de la Sala del Consell, la millora en eficiència energètica al Pla de Carrals i Bonaire o el pla local d’ocupació, entre d’altres, que ha donat treball a sis benissers que estaven en l’atur”.Benissa prevé un presupuesto de 14,2 millones de euros de cara a 2018 

Benissa contará con un presupuesto de 14,2 millones de euros de cara al 2018. Una cifra superior a la del año pasado, de 13,9 millones, donde hay que remarcar que Benissa mantiene su compromiso de cumplir la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria en el marco de una gestión responsable de los fondos públicos.

El Ayuntamiento de Benissa ya está realizando gestiones para aprobar los presupuestos de 2018. La actual situación de gobierno en minoría supone que el equipo de Gobierno tenga que consensuar los mencionados presupuestos con la oposición.

Fernando López Corsi, regidor de Hacienda, ha querido recordar que “los presupuestos de 2017 no se aprobaron por la nula voluntad de la oposición de Benissa, un intento de bloqueo velado a nuestro ayuntamiento, porque hablamos de los presupuestos de todo un ayuntamiento y de su ciudadanía, no del gobierno actual”. El regidor ha añadido que “este gobierno tuvo muchas reuniones con la oposición y trabajamos en conjunto para conseguir que ellos fueran parte activa del presupuesto. Bloquearlos habla de anteponer intereses electorales a intereses de la gente”.

López Corsi ha manifestado que la gestión abierta y colaborativa del equipo de Gobierno continuará estando presiente en las ya iniciadas reuniones, destacando que el proyecto de Gobierno del cambio ha seguido adelante a pesar de la decisión de la oposición de no facilitar los avances para conseguir la aprobación de los presupuestos de 2017. “Este bloqueo está a la vista que no ha funcionado, porque trabajando intensamente con los presupuestos de 2016 hemos conseguido ahorrar 400.000 euros en gastos que hacía el PP, y con esto hacer realidad un gran plan de inversiones de más de medio millón de euros para Benissa, con obras que en su mayor parte están acabadas. Y vamos a por más”.

El titular de Hacienda ha explicado, además, que el proceso de regulación de las plazas de trabajo del equipo humano del Ayuntamiento es fundamental para continuar con la reorganización de las estructuras funcionales del mismo: “Ahora estamos en un proceso interno de RPT, que es regular las plazas de los trabajadores del ayuntamiento, algo que el PP no había hecho durante su gestión, y que redundará en acabar con las injusticias históricas a los trabajadores y trabajadoras municipales. Queremos cerrar ese proceso para presupuestarlo y aprobar los presupuestos de 2018, contando con la participación activa y la buena voluntad de la oposición, teniendo en cuenta que representan a una gran parte de la sociedad benissera”.

Igualmente, Fernando López Corsi ha querido salir al paso de algunas declaraciones del PP local, aclarando que “es absolutamente falso y malintencionado decir que no vamos a hacer inversiones. En este 2018 estimamos una cantidad de inversiones similar a la de 2017. Conviene recordar que el PP de Benissa continúa perdiendo credibilidad, puesto que también estuvieron todo el 2017 anunciando que subiríamos los impuestos, cosa que se ha demostrado absolutamente falsa”.

Finalmente, el regidor ha querido poner ejemplos de la gestión llevada a cabo en estos 11 meses en materia de inversiones, señalando que el nuevo gobierno “está demostrando con hechos y no palabras vacías, que sin subir impuestos y haciendo una gestión económica responsable y eficiente se pueden hacer numerosas inversiones, como, por destacar algunas, el soterramiento de los contenedores de la plaza, los aseos en el Parque Dolors Piera (que se instalarán en las próximas semanas), la reparación de los vestuarios del campo de fútbol, el inicio de la musealización de la Sala del Consell, la mejora en eficiencia energética en el Pla de Carrals y Bonaire o el plan local de ocupación, entre otros, que ha dado trabajo a seis benisseros que estaban en el paro”.


AJUNTAMENT DE BENISSA

Posted in Blog, Notícies and tagged , , , , , , .