Benissa publica per primera vegada una borsa de tècnics/es per a la redacció de projectes

Per primera vegada, totes i tots els Arquitectes, Arq. Tècnics/es, Enginyers/es de Benissa tindran oportunitats de treballar amb el seu Ajuntament. 🤝#Contractació

Es tracta d’una iniciativa que pretén avançar en la transparència i la igualtat d’oportunitats, eliminant hàbits del passat en matèria de contractació. L’Ajuntament ha publicat, per primera vegada en la seua història, la base reguladora de la convocatòria pública d’una borsa de tècnics per a la redacció de projectes. Amb aquesta mesura es posa punt i final a l’hàbit de gestionar contractacions directes per a aquest tipus de serveis, alguna cosa que des d’aquesta corporació es valora molt positivament i que s’entronca dins dels objectius de transparència i igualtat d’oportunitats que ja van començar a aplicar-se en altres àrees com els serveis o compres de subministraments.

En paraules de Fernando López Corsi, regidor de contractació, “amb aquesta mesura volem donar l’oportunitat que tots els tècnics i tècniques de Benissa puguen treballar amb el seu Ajuntament. En l’actualitat, hem redactat les bases d’una borsa oberta perquè el procés de contractació de projectes tècnics (arquitectura, ambientals i enginyeria) siga més transparent i oferisca les mateixes oportunitats a igualtat de mèrits, premiant experiència i estudis, per a així garantir-nos una major qualitat en les obres mu

nicipals”, en una clara aposta per la lliure publicitat, la igualtat d’oportunitats i la transparència.

Per a l’Ajuntament de Benissa, es tracta d’un pas important que permet seguir avançant en el canvi de model de contractació, un canvi que acabarà d’implantar-se durant el present any posant punt i final a uns models de contractació que en l’actualitat incomplirien la legislació.

Cal recordar que Benissa ja va modificar en el seu moment els models de contractació menor apostant per la publicitat i transparència i incorporant c

làusules socials en les licitacions. Amb aquesta borsa de tècnics, es dóna un nou pas en el model de contractació transparent i ajustada a la Llei.

És important perque abans només uns pocs treballaven amb l’ajuntament, mostra de favoritisme i opacitat.

Els interessats tenen 26 dies des de la publicació (ara son 24) per apuntar-se a la borsa, per tant si ens ajudeu a compartir la informació, més gent tindrà opcions.

 

 


Por primera vez, todas y todos los Arquitectos, Arq Técnicos, Ingenieros/as de Benissa tendrán oportunidades de trabajar con su Ayuntamiento. 🤝 + info: Seu electrónica

Benissa publica por primera vez una bolsa de técnicos para la redacción de proyectos

Se trata de una iniciativa que pretende avanzar en la transparencia y la igualdad de oportunidades, eliminando hábitos del pasado en materia de contratación. El Ayuntamiento ha publicado, por primera vez en su historia, la base reguladora de la convocatoria pública de una bolsa de técnicos para la redacción de proyectos. Con esta medida se pone punto y final al hábito de gestionar contrataciones directas para este tipo de servicios, algo que desde esta corporación se valora muy positivamente y que se entronca dentro de los objetivos de transparencia e igualdad de oportunidades que ya empezaron a aplicarse en otras áreas como los servicios o compras de suministros.

En palabras de Fernando López *Corsi, regidor de contratación, “con esta medida queremos dar la oportunidad que todos los técnicos y técnicas de Benissa puedan trabajar con su Ayuntamiento. En la actualidad, hemos redactado las bases de una bolsa abierta porque el proceso de contratación de proyectos técnicos (arquitectura, ambientales e ingeniería) sea más transparente y ofrezca las mismas oportunidades a igualdad de méritos, premiando experiencia y estudios, para así garantizarnos una mayor calidad en las obras municipales”, en una clara apuesta por la libre publicidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia.

Para el Ayuntamiento de Benissa, se trata de un paso importante que permite seguir avanzando en el cambio de modelo de contratación, un cambio que acabará de implantarse durante el presente año poniendo punto y final a unos modelos de contratación que en la actualidad incumplirían la legislación.

Hay que recordar que Benissa ya modificó en su momento los modelos de contratación menor apostando por la publicidad y transparencia e incorporando cláusulas sociales en las licitaciones. Con esta bolsa de técnicos, se da un nuevo paso en el modelo de contratación transparente y ajustada a Ley.

Es importante porqué antes sólo unos pocos trabajaban con el ayuntamiento, muestra de favoritismo y opacidad.

Los interesados tienen 26 días desde la publicación (ahora sueño 24) para apuntarse a la bolsa, por lo tanto si nos ayudáis a compartir la información, más gente tendrá opciones.

Posted in Blog and tagged , , , , , , , , , , .