La costa de Benissa i la Zona d’Especial Protecció Ifach

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient està elaborant el projecte d’Orde ministerial per les quals es declaren ZEC, Zones Especials de Conservació, 9 LIC‘s marins, Llocs d’Interés Comunitari.

Per això, s’han d’aprovar els Plans de Gestió de les ZEC, entre les quals s’inclou el ZEC Ifach, que compren part de la costa de Calp i de Benissa.
El Ministeri és l’administració que té la competència per tota esta tramitació. L’objectiu és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats europeus més valuosos (posidònia oceànica, bancs de sorra, coves submergides…), i regular les activitats i usos compatibles (navegació, pesca, vessaments, regeneració de platges…) en els espais marins protegits com a ZEC.

La normativa europea relacionada amb la gestió de la Xarxa Natura 2000 indica que els espais designats com a LIC han de ser declarats ZEC, i disposar d’un pla de gestió per mantenir els espais en un estat de conservació favorable i limitar l’impacte de determinades activitats.

Per tot això s’ha dissenyat des de l’Administració General de l’Estat un procés de participació amb diversos qüestionaris en línia i tallers presencials.

En abril es preveu la publicació d’un informe de devolució, en juliol una audiència i informació pública, en setembre la resolució de les al·legacions i posteriorment, l’aprovació de l’Orde ministerial.
Estarem a l’aguait per informar-vos de tot, perquè la ZEC d’Ifac pot ser una gran oportunitat per rellançar les potencialitats de Benissa i del nostre medi natural i marí.

Seguim.

View Fullscreen

 


El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente está elaborando el proyecto de Orden ministerial por las cuales se declaran ZEC, Zonas Especiales de Conservación, 9 LIC’smarinos, Lugares de Interés Comunitario.

Por eso, se tienen que aprobar los Planes de Gestión de las ZEC, entre las cuales se incluye el ZEC Ifach, que compran parte de la costa de Calp y de Benissa.

El Ministerio es la administración que tiene la competencia por toda esta tramitación. El objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos (posidonia oceánica, bancos de arena, cuevas sumergidas…), y regular las actividades y usos compatibles (navegación, pesca, derramamientos, regeneración de playas…) en los espacios marinos protegidos como ZEC.

La normativa europea relacionada con la gestión de la Red Natura 2000 indica que los espacios designados como LIC tienen que ser declarados ZEC, y disponer de un plan de gestión para mantener los espacios en un estado de conservación favorable y limitar el impacto de determinadas actividades.

Por todo esto se ha diseñado desde la Administración General de la Sido un proceso de participación con varios cuestionarios en linea y talleres presenciales.

En abril se prevé la publicación de un informe de devolución, en julio una audiencia e información pública, en septiembre la resolución de las alegaciones y posteriormente, la aprobación de la Orden ministerial.

Estaremos al quite para informaros de todo, porque la ZEC de Ifac puede ser una gran oportunidad para relanzar las potencialidades de Benissa y de nuestro medio natural y marino.

Seguimos.

Posted in Blog and tagged , , , , , , , , , .